Web stranica Viral Studija sastoji se od različitih sadržaja koje održava Viral Studio. Posjećujući ovu stranicu ili koristeći se njome, pristajete na ovdje navedena pravila. Web stranicom Viral Studija možete se koristiti uz uvjet da pristanete na pravila, uvjete i objave koje ona sadržava, bez modifikacija. Koristite li se ovom stranicom, smatra se da se slažete sa svim pravilima, uvjetima i odredbama.

Modifikacija ovih pravila korištenja

Viral Studio redovito provjerava i ažurira informacije objavljene na stranici. Viral Studio zadržava pravo na izmjenu pravila, uvjeta i objava koje reguliraju njeno korištenje.

Veze do stranica treće strane

Web stranica Viral Studio može sadržavati veze prema drugim web stranicama (“Linked Sites”). Viral Studio nema kontrolu nad tim stranicama niti je odgovorna za njihov sadržaj, uključujući bez ograničenja vezu prema nekoj drugoj stranici, ili izmjene i ažuriranje takve stranice. Viral Studio nije odgovoran za webcasting ili drugu vrstu prijenosa koju primi s povezane stranice.

Nezakonito ili zabranjeno korištenje

Uvjet korištenja web stranice Viral Studija vaše je jamstvo da nećete upotrebljavati navedenu web stranicu u svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim pravilima, uvjetima ili odredbama. Nije dopušteno koristiti se ovom stranicom na način koji bi štetio stranici ili je onesposobio, preopteretio i narušio te koji bi ometao druge korisnike da se njome služe. Nije dopušteno uzimati ili pokušati dobiti materijale ili informacije na način koji nije omogućen ili ponuđen preko stranice.

Izuzeće od odgovornosti

Informacije, softver, proizvodi i sluge koje stranica sadržava ili nudi mogu sadržavati netočnosti ili tipografske pogreške. Unesene informacije mijenjaju se periodički. Viral Studio može unapređivati i/ili mijenjati web stranicu u bilo kojem trenutku. Web stranica ne može biti temelj za donošenje osobnih, pravnih ili financijskih odluka.

Web stranica Viral Studija ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za izravnu, neizravnu, kaznenu, slučajnu, posebnu, posljedičnu štetu ili ostalu uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka podataka ili dobiti, koja proizlazi ili je na bilo koji način povezana s korištenjem stranice ili njezinim radom. Navedeno se primjenjuje u najvećemu mogućem opsegu koji propisuje primjenjivi zakon.

Prekid/ograničenje prekida

Viral Studio zadržava pravo, po vlastitoj diskreciji, prekinuti vaš pristup stranici i uslugama koje su uz nju vezane ili bilo kojemu njihovom dijelu u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti.

Autorsko pravo i zaštitni znakovi

Ukupan sadržaj web stranice viralstudio.hr u vlasništvu je Viral Studio j.d.o.o. Bilo kakva reprodukcija informacija ili podataka, osobito korištenje tekstova, dijelova teksta ili slika, zahtijeva prvotno pismeno dopuštenje Viral Studija ili označavanje izvora sadržaja.

Zaštita osobnih podataka

Zaštita pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka temeljno je pravo. Člankom 8. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”) te člankom 16. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) utvrđuje se da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka.Viral Studio ima razvijeni sustav upravljanja informacijskom sigurnošću, a osobe koje prikupljaju i obrađuju osobne podatke prikupljene podatke dužne su čuvati kao poslovnu tajnu.
TERMS OF USE

The Viral Studio website consists of various content maintained by Viral Studio. By visiting or using this site, you agree to the rules set forth herein. You may use the Viral Studio website provided you agree to the terms, conditions and disclosures contained therein, without modification. By using this site, you are deemed to agree to all terms, conditions and conditions.

Modification of these rules of use

Viral Studio regularly checks and updates the information published on the site. Viral Studio reserves the right to change the rules, conditions and disclosures governing its use.

Links to third party sites

The Viral Studio website may contain links to other websites (“Linked Sites”). Viral Studio has no control over these sites nor is it responsible for their content, including without limitation a link to another site, or changes or updates to such site. Viral Studio is not responsible for webcasting or any other transmission received from a linked site.

Illegal or prohibited use

The condition of using the Viral Studio website is your guarantee that you will not use the said website for a purpose that is illegal or prohibited by these terms, conditions or regulations. You may not use this site in a manner that would harm the site or disable, overload, or impair it and that would interfere with other users using it. You may not take or attempt to obtain any materials or information through any means not intentional or otherwise provided.

Limitaiton of liability

The information, software, products and services that the site contains or offers may contain inaccuracies or typographical errors. The information entered changes periodically. Viral Studio may upgrade and / or modify the Website at any time. A website cannot be the basis for making personal, legal or financial decisions.

The Viral Studio Website shall in no event be liable for direct, indirect, punitive, incidental, special, consequential or other damages including, without limitation, damages for loss of data or profit, arising out of or in any way connected with the use of the Site or by her work. This applies to the fullest extent required by applicable law.

Viral Studio reserves the right, in its sole discretion, to terminate your access to the Site and the Services associated with it or any part thereof at any time and without prior notice.

Copyright and trademarks

The entire content of the Viral Studio website is owned by Viral Studio. Any reproduction of information or data, in particular the use of texts, parts of text or images, requires the prior written permission of Viral Studio.


PERSONAL DATA PROTECTION

The protection of individuals with regard to the processing of personal data is a fundamental right. Article 8 (1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (“the Charter”) and Article 16 (1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) stipulate that everyone has the right to the protection of their personal data. Information security, and persons who collect and process personal data are obliged to keep the collected data as a business secret